Sikkerhet og miljø

Sikkerhet

Det er lange prosesser for å få våre lasermaskiner tilpasset og godkjent for bruk i det norske markedet, med de svært høye sikkerhetskravene som stilles til denne typen laser.

Teknisk beskrevet så er laseren en klasse 4-laser. Effekten er sterkere enn for klasse 3 B lasere, og det er ingen øvre grense for effekten. Det vil si at noen lasere av denne klassen kan være svært sterke og forårsake meget alvorlige skader. Både direkte eksponering, spredt og reflektert stråling kan være farlig. Klasse 4-lasere kan ha alle bølgelengder i det optiske området, fra ultrafiolett og opp til infrarød stråling. De kan også sende ut stråling i ulike pulser eller sende ut stråling hele tiden med konstant eller variabel energi. Laseren har potensiale til å forårsake skade både på hud og øyne og kan være brannfarlige1

En rekke programvareløsninger har måtte blitt utvikles for å få de nødvendige og ekstremt strenge godkjenningene for lasermaskinen. Alle nødvendige sikkerhetsgodkjenninger er implementert i lasermaskinen, og resultatet er at LASR Norge nå er klar med en brukervennlig og meget kraftig laserrensemaskin, som vil kunne håndtere nesten alle former for overflatebehandling, også de som vanligvis anses å være nesten umulige.

 

Merking av laser

Lasere som benyttes i Norge skal være merket, klassifisert og produsert i samsvar med laserstandarden NEK EN 60825-1. Informasjon om de forskjellige laserklassene. Lasere skal være merket med faresymbolet for laserstråling. Dette er ikke et krav for lasere av klasse 1 og 1M. I tillegg skal lasere være merket med hvilken laserklasse de hører til. Lasere som er klassifisert etter den europeiske laserstandarden, skal merkes med vanlige tall (1, 2, 3 og 4), og ikke med romertall.

 

 Lasermaskinen er merket med det følgende faresymbolet for laserstråling.

 Lasersymbol.jpg

 

Krav til bedrifter som benytter lasere

Forsvarlig bruk

Fordelene ved å bruke laser må være større enn ulempene strålingen kan føre til. Bedriften skal sikre at mennesker blir eksponert for laserstråling i så liten grad som praktisk mulig. Dette innebærer blandt annet at laserstrålen ikke skal rettes direkte mot mennesker.

Risikovurdering

Alle bedrifter som benytter laser, skal gjennomføre en risikovurdering. Dette innbærer at bedriften skal kartlegge og vurdere de risikomomentene som er knyttet til bruken av laseren. Dersom vurderingen viser at det er risiko for arbeidstakere eller andre personer, skal det settes i gang forebyggende tiltak.

Internkontroll

Bedriften sine plikter til internkontroll går fram av internkontrollforskriften. Det skal utarbeides skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern, og som forhindrer at personer blir eksponert for skadelig laserstråling.

Kompetanse og strålevernkoordinator

Bedriften skal sikre at ansatte som installerer eller arbeider med lasere, eller som kan bli eksponert for laserstråling, skal ha nok kunnskap om og kompetanse innen strålevern, blandt annet om sikker håndtering og bruk av verneutstyr. Alle bedrifter som benytter sterke lasere, skal peke ut én person som skal kunne få utført målinger og veilede arbeidstakere om sikker håndtering av laseren, og om bruk av verneutstyr.

Verne- og sikkerhetsutstyr

Ved bruk av lasere kan det for eksempel være aktuelt å bruke vernebriller eller montere teppe som hindrer refleksjon av laserstrålen. Pass på at vernebrillene er tilpasset bølgelengden på den laseren du benytter.

 

Laserklasser

Lasere blir delt inn i forskjellige klasser ut fra hvilken risiko de representerer. Risikoen blir vurdert med tanke på værst tenkelig forhold, ofte direkte bestråling. Det vil si at en laser som er klassifisert i høy risikoklasse, kan være fullstendig trygg hvis det er gjort tiltak som øker sikkerheten, og man forhindrer direkte eller spredd stråling. På den andre siden kan en laser som vanligvis er sett på som trygg, føre til skade ved feilbruk, for eksempel ved fjerning av deksel.

Link til oversikt over laserklasser.

 

Melding av laserutstyr

Alle bedrifter som anskaffer seg eller benytter laser klasse 4 av annen type er meldt inn til DSA.

 

Relevant regelverk

Alle krav finner du i:

 

Tilsyn

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan komme på tilsyn hos verksemder som nyttar laserar og sterke lampar, for å undersøke om utstyret blir brukt på ein forsvarleg og trygg måte.

 

Miljø

Miljøet er selvfølgelig ekstremt viktig for LASR Norge, og vi fokuserer på at overflatebehandling med laser skal være miljøvennlig og at prosessen og lasermaskinen oppfyller alle kravene myndighetene stiller.

Maskinen er derfor utviklet til å være ekstremt energibesparende. Den bruker 2100 watt ved 220 volt, noe som er bemerkelsesverdig for en så kraftig laser. Videre er det utviklet et brukervennlig håndtak som også fungerer som støvsuger som skal fange alle de rensede løspartiklene som laseren fjerner. I forhold til alle andre former for rensing er dette en helt kjemikaliefri og veldig ren teknologi. Laseren produserer minimalt med støy ved rensing, slik at den kan brukes i de fleste blandede arbeidsmiljøer uten vesentlig ulempe for noen i nærheten.

 

LYS - EN AV DE MEST NATURLIGE TINGENE I VERDEN

Med moderne laserteknologi er det ikke bare økonomiske besparelser som kan oppnås, men ressursene kan også bevares bærekraftig. Ved å rense med laserlys kan det potensielt spares mange tonn kjemikalier og andre produksjonshjelpemidler hvert år. Laserrensingen er også ekstremt presis. Det er ikke lenger nødvendig å rense hele komponenter, men man kan avgrense rensingen til kun området som har behov for det.

 

Vårt bidrag til FN's bærekraftsmål

LASR Norge sine produkter og løsninger bidrar positivt på miljøet i alle prosesser vi er involvert i, og treffer FN's bærekraftsmål på flere punkter.

Gjennom effektivisering og rene prosesser reduserer LASR Norge behovet for bruk av farlige kjemikalier, samt mange manuelle og anstrengende arbeidsoppgaver som i sum kan innebære stor risiko for arbeidsskader.

På denne måten tilrettelegger selskapet for god helse og livskvalitet.

LASR Norge er en innovativ aktør som øker den økonomiske, sosiale og miljømessige produktiviteten gjennom teknologiske moderniseringer.

Våre produkter og løsninger bidrar til næringslivets omstilling i retning av å bli mer bærekraftig gjennom teknologidrevet innovasjon.

Våre produkter og løsninger er 100% miljøvennlige og foregår med høy presisjon, og reduserer mengden av miljøfarlig avfall og svinn til et minimum.

 


Kilde: Karl Schulmeister, Clearing up confusion in laser classification, Optics & Laser Europe, april 2004, s. 21-23 og Health Protection Agency, UK